Spričevalo pooblastilo v Slovenija

XolidoSign omogoča uporabo katerega koli potrdila, da je nevtralna in univerzalna.

Halcom CA

www.halcom.si

Halcom CA has been an independent certificate authority since 1999, and is the oldest and the largest certifier in Slovenia using the safest PKI technology on smart cards.

 

PO¦TA®CA

http://postarca.posta.si/

V okviru Po¨te Slovenije, d.o.o., deluje overitelj digitalnih potrdil ali Certifikatska agencija Po¨te Slovenije s kraj¨im imenom PO¦TA®CA. PO¦TA®CA izdaja različne vrste overjenih digitalnih potrdil končnim uporabnikom, ki so lahko fizične osebe, pravne osebe ali stre¸ni¨ki sistemi.

 

Overitelj digitalnih potrdil na Ministrstvu za javno upravo Tr¸a¨ka cesta 21 1000 Ljubljana Slovenija

www.sigen-ca.si

Overitelj digitalnih potrdil (angl. pogosto označen s TTP: Trusted Thirth Party) na MJU je overitelj kvalificiranih digitalnih potrdil, za katere velja najvi¨ja stopnja varovanja in načela t.i. močne enkripcije in deluje v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) in objavljenimi Politikami delovanja. Overitelj je bil ustanovljen leta 2001 na tedanjem Centru Vlade RS za informatiko (CVI).

 

Republika Slovenija, República de Eslovenia, elektronski podpis, digitalni podpis, časovnega ¸igosanja, organi za potrjevanje, preverjanje, preverjanje dokumentov, digitalno potrdilo, znak pdf, podpisovanje dokumentov, datotek, Xolido, XolidoSign